miniföreläsningar

Psykologisk coachning – vad och hur?

Coachningsprocessen
I korthet består processen av 3 delar; målsättning 2 sessioner, processen 4-11 sessioner samt avslut och handlingsplan för framtida arbete 1-2 sessioner. En längre beskrivning av varje del finns längre ner i dokumentet, där finns också en beskrivning av frågor och hinder i processerna.

Beroende av fokus och mål med processen finns det olika modeller, jag ska här försöka sammanfatta dess kort och förståeligt.

Styrkebaserad ledarskapscoachning
Denna punkt är till för dig som ledare, för att öka medvetenheten om dina egna styrkor och hur du kan använda dessa i din arbetsgrupp. Utöver den personfokuserade coachningen kommer också moment av hur man kan hitta och använda andras styrkor i det vardagliga arbetet att ingå. Varje session är 90 minuter lång och det mesta av arbetet sker under dessa sessioner, så att endast implementeringen är kvar att göra under det dagliga arbetet.

Medarbetarcoachning
Coachningen med medarbetare ser lite annorlunda ut då dessa i regel har en annan arbetssituation. (Handlar det om medarbetare med personal eller gruppansvar så förespråkas ledarskapscoachningen). Denna kategori är uppdelad i tre delar ;Styrkebaserad, Målfokuserad och Lösningsfokuserad.
Varje session är 45 minuter lång och klienten får efter varje session med sig en hemövning. Hemövningen kan vara olika beroende på var i processen man befinner sig, men syftar hela tiden till att öka medvetenhet. Nedan följer en kort beskrivning av varje coachningstyp.

Styrkebaserad; fokus ligger på att medvetandegöra och skapa användning för klientens styrkor i det dagliga arbetet och i livet i stort.
Målfokuserad; för medarbetare som är villiga att utvecklas och strävar framåt kan ett målfokuserat alternativ vara bra. Styrkorna kommer troligen ligga med i processen, men här varvas styrkor med andra teorier och övningar inom positiv psykologi. Allt för att klienten ska uppnå sitt mål.
Lösningsfokuserad; i vissa fall vill klienten inte bli coachad eller vet inte om att den gör fel. Det primära målet i dessa processer blir därför arbetsgivarens. Man ”tvingar” helt enkelt klienten att delta i en process för beteendeförändring. Dessa processer är mycket mer anpassade efter klienten då denna troligen behöver ”övertalas” mer eller mindre. Klienten kommer alltid skapa egna mål och vi kommer att jobba med arbetsgivarens och klientens mål parallellt. Syftet med dessa processer är att skapa inre motivation hos klienten så att dessa förändras i riktning av arbetsgivarens målsättning.

Coachningsprocessen i detalj
Nedan följer en längre beskrivning av varje steg i coachningsprocessen. Utöver själva processen tillkommer också enkätanalyser, där vi kollar av ett före och ett eftervärde på relevanta punkter, som bestäms tillsammans. Vill man kan förutom före och eftermätningar även köpa till uppföljningar över längre tid.
I den första delen sätter vi mål.
Det är viktigt att vi jobbar mot ett mål för att du som klient ska känna dig nöjd med utfallet av processen. Det är också viktigt med mål för vårat samarbetes skull. Då det skapar en gemensam agenda och strävar mot samma sak. Denna process kan ta kort och lång tid, men vi behöver ha minst två sessioner avsatta för denna del av processen. I denna del bestämmer vi också exakta mätvärden. Vi kommer mäta styrkemedvetenhet i gruppen, fördelaktigt är också att mäta stress och välbefinnande på gruppen samt att vi mäter en utgångsvariabel som är viktig för dig som arbetsledare.
I den andra delen jobbar vi mot målet.
I denna delen är arbetet väldigt beroende av målsättningen och processen i sig. Vi kommer att jobba med klientens egna styrkor och användning av dessa samtidigt som vi jobbar med konkreta problem och utmaningar på vägen. Genom att stärka individens styrkemedvetenhet skapar vi ökad resiliens, förbättrade team processer och ökad mål uppnåelse. Genom att lära ut metoder för att stärka andra i deras styrkeanvändning, kommer även dessa individer må bättre, prestera bättre och kommer också att skapa en motstånds kraft mot sjukdomar.
I den tredje delen jobbar vi med framtiden.
När coachning sker på medarbetar nivå är målen väldigt olika beroende av vem som är klient. Oavsett mål så kommer den tredje delen bestå i att göra en handlingsplan för fortsatt arbete. Detta innebär att vi sätter upp nya mål och delmål och ett förslag på handlingsplan som klienten själv ska jobba med efter processens slut